ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණයමාර බන්ධන ��������� ���������������

��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close