ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණයමාර බන්ධන ������������������������ ��������������� ��������������� ���������

������������������������ ��������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close