විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ������������������������ ��������� ���������

������������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close