විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහඅප්පමාදෝ අමත පදං ���������������������������������

��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close