නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������

������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close