දිව්‍ය ලෝකදිව්‍යලෝකයේ පිහිටීම ������������������������ ��������� ���������������������

������������������������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close