දිව්‍ය ලෝකදිව්‍යලෝකයේ පිහිටීම ������������������������������ ���������

������������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close