පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������ ��������������� ��������� ������ ��������������� 1

������������ ��������������� ��������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close