නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������ ��������������������� ������������ 64

������������ ��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close