පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������ ��������� ���������������������

������������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close