පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������ ��������� ��������������������� 11

������������ ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close