පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������ ������������ ������ ��������������������� ������������ 1

������������ ������������ ������ ��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close