අභිධර්මය සුවිසි පට්ටනය

සුවිසි පට්ටනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා