අභිධර්මය ������������������ ��������������������� 95

������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close