අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������ ������ ���������������

������������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close