නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ������ ������������������ ������������������������ 4

������ ������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close