නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ������������������ ������������ 2

������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close