නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ������������������ ������������

������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close