පටිච්චසමුප්පාදය 77 ඥාන දර්ශන ඇති පටිච්චසමුප්පාදය

77 ඥාන දර්ශන ඇති පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close