නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ��������������������������� ��������� ������������������������������ ��������������������������� ���������������

��������������������������� ��������� ������������������������������ ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close