නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ��������������������������������������������������� ������������������������ ��������������� 1

��������������������������������������������������� ������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close