නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ��������������������������������������������������� ��������������������� ��������������� 1

��������������������������������������������������� ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close