නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������������������������ ������������������������ ������������������

������������������������ ������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close