නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ��������������������������������� ������������ ������������ 2

��������������������������������� ������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close