දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ������ ��������������������� ������ ��������� ��������������������������� ������������

������ ��������������������� ������ ��������� ��������������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close