දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ��������� ������������������������������ ��������������������������� ������������������������ ���������������

��������� ������������������������������ ��������������������������� ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close