දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ��������������� ������������������ ������������ ������������ ��������������������� ������������ ��������������� ���������������

��������������� ������������������ ������������ ������������ ��������������������� ������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close