නිවන් මගසීලයසිල්වත ��������������� ������������������ ������������������ ��������������������� 2

��������������� ������������������ ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close