පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������������� ��������������������������� ������ ��������������������� ��������������� ���������������

��������������������� ��������������������������� ������ ��������������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close