පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ��������������������������� ������ ���������������������

��������������� ��������������������������� ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close