භාවනාවකර්මස්ථාන ��������������� ��������������� ��������� ��������������������������� 2

��������������� ��������������� ��������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close