ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ ������������������ ��������������� ��������������������� ��������������������������� 5

������������������ ��������������� ��������������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close