ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������������ ������������ ��������������������� ������������������ ��������� ������������������ ���������������

������������ ������������ ��������������������� ������������������ ��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close