නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������ ������ ������������������ 30

������������ ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close