නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������ ������ ������������������

������������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close