නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������ ������������ ������ ������������ ������������������������ 2

������������ ������������ ������ ������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close