නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������ ������������ ������ ������������ ������������������������

������������ ������������ ������ ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close