නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������������ ������������������������ 31

������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close