නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������������� ������������������������

��������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close