නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������������������������������ ��������������������������� 1

������������������������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close