නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������������������������� ������������������������ ������������ ��������� 2

��������������������������������� ������������������������ ������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close