නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������ ������������������ ��������������������� ���������������������

������������ ������������������ ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close