නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������������ ��������������� 3

������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close