නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������������������� ������������������ ������ ������������������������������ 1

��������������������������� ������������������ ������ ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close