නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������������������ ��������������� 1

������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close