නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������������������������ ������ ������������ ���������

������������������������������ ������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close