නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������� ��������������� ������������ ������������ ��������� ������ ������������ ���������������

��������� ��������������� ������������ ������������ ��������� ������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close