භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ��������� ������������������������ ������������������������ ��������������� 16

��������� ������������������������ ������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close