භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ��������� ������������������������ ������������������������ ���������������

��������� ������������������������ ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close