භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ��������� ������������������ 6

��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close