භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ��������������������� 1

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close