භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ���������������������

��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close