භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ��������� ��������������� ��������������������� 1

��������� ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close