භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ��������� ������������������������ ��������� ������������������ 1

��������� ������������������������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close