භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ��������� ������������������������ ��������� ������������������

��������� ������������������������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close