භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ��������� ������������ ��������� ������������������ 1

��������� ������������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close