භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ��������� ������������ ��������� ������������������

��������� ������������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close