අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������ ���������������

������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close